Zajímavosti z historie

Založení dobrovolného hasičského sboru ve Starém Kolíně

Když v létech šedesátých po vydání zákona o spolčování se různé spolky houfně zakládati de počaly, založen též tu a onde v městech zámožných a spolu pokročilých, sbor hasičský buď placený, nebo dobrovolný. Dle toho, jak toho kde poměry dovolovaly, neb vyžadovaly.
Netrvalo to dlouho a všude osvědčilo se založení sborů hasičských velice výhodným a užitečným a náhled tento se šířil dál a dále i do kruhů vyšších, až konečně vydán též zákon v policii požární, v němž výslovně se přikazuje, že každá osada 50 čísel domovních čítající má se o to postarati, aby tam byl zřízen sbor hasičský.

Roku 1876 novými volbami obecními, pozměnilo se zastupitelství i představenstvo obecní.

Dne 13. srpna 1876 zvolen do zastupitelstva obecního,

p.p.   Beneš Josef         dřívěj. starosta                      44 hlasy v III sborů
Skokan Ant.       m. star. na Bašty                  44
Malina Frt.        z Bašet                                  30
Kroutil Kar.       St. Kolín                               30
Kábela Václ.      St. Kolín                               25
Chobot Jan         z Bašet                                  25

Náhradníci:
Skokan Jos.        St. Kolín č. 68
Líska Jan           St. Kolín
Bešťák Václ.       z Bašet
Matěj Líska                 10ti hlasy ve sborů II
Čapek Jan                    12
Sixta Václ.                   11
Skokan Kar.       51     11
Vlk Jos.                        11
Vinduška Jan              9

Náhradníci: Vokřál V. č. 49 St. Kolín, Vokřál Vác. Z Bašet, a Sixta                               Jos. č. 47
Müller Jos. mlynář v Baštách      7 hlasy I sborů
Výborný Jos.                                  7
Sixta Frt. č. 16                               7
Kouďa Frt.                                     7
Popelák Jan z Malína                            7
Sýkora Jan                                               7

Náhradníci: Vojáček Jan (z Rohožce), Vlastník Jos. a Bašta Jan

Dne 24. srpna sešel se nový výbor k volbě představenstva a byli zvoleni p.p.: za starostu Jan Linduška 13 hlasy, Vlk Josef 10 hlasy za I. Radního, Müller Josef mlynář co II. Radní, načež zvoleni většinou hlasů, Kroutl Karel za III., a Sixta Václav za IV. Radního.
V následujícím roce 1877 při odpolední zábavě v hostinci „na Baště“ vznikla v kruhu přítomných hostů první myšlenka na zřízení zdejšího spolku dobrovolných hasičů a uloženo tu ihned janu Vinduškovi co starostovi obce, aby na den 12. června t. r. písemně pozval přítomné občany k první schůzi, při které se písemně zjistí zřizující komité sestávající z p.p. Josefa Vlka, Karla Kroutila, Jana Čapka, Matěje Lísky, Jana Vopeláka, Vladimíra Volfa, Frt. Lísky a Jana Lindušky, což se také vykonalo a usnešeno v této první schůzi ustavujícího komité, opatřiti si do stávajících již spolků hasičských stanovy spolkové a dle ních pro místní sbor sestaviti stanovy, zdejším místním poměrům a potřebám vyhovující.

Nastalé žně a jiná a jiná práce jež polní hospodářství v naší době nevyhnutelně vyžaduje, přerušily načas započaté práce na zřízení sboru hasičského, toliko zdej. p.p. studujících jež tehdy u svých rodičů na prázdninách stali, pořádali ve prospěch zřízení  dobrovolného sboru hasičského ve Starém Kolíně dne 4. srpna téhož roku taneční zábavu, jejíž čistý výnos 20 zl. pro jmenovaný účel věnovali a obecnímu starostovi k dalšímu s ním naložení odevzdali.
V březnu následujícího roku 1878 bylo od zřizujícího komité ve srozumění obecního zastupitelství vydáno první vyzvání ku zdejším občanům, aby se ku spolku hasičskému přihlásili. Když bylo 38 členů přihlášeno, odbývala se dne 21. září 1878 první zřizující valná schůze přihlášených členů, aby ze svého středu zvolili prozatímní výbor, který by další potřebné práce ustavení spolku hasičského převzal a vykonal. Schůze se účastnilo 22 členů a předmět jednání byla: volba starosty, místostarosty a5ti členů prozatímního výboru. Za starostu zvolen Jan Linduška jenž však tuto hodnost nepřijal z té příčiny a zásady, aby jedna osoba nesoustřeďovala v sobě dvě, neb více hodností prvního stupně, načež zvolen za starostu p. Kroutil Karel, za místostarostu Ludvík Fischer, za výbory p.p. Sixta Jos. č. 47, Vokřál Václ. č. 49, Sixta Frt., Vlk Jos. ml. a Jan Linduška, zapisovatelem Vlk Jos. ml..

Zastupitelsví obecní ve schůzi dne 16. září 1878 vzalo žádost prozatímního komité k vědomosti a slíbilo zařízení spolku dobrovolných hasičů všemožně podporovati a povolilo zakoupení nové stříkačky s přístrojem ssacím za 610 zl. r.m. od firmy Havelka – Pitrof a Mecsz.