Zajímavosti z historie

Nová kombinovaná ruční motorová stříkačka

Dne  19. června 1925 zaslal správní výbor sboru dobrovolných hasičů ve Starém Kolíně obecnímu zastupitelstvu téže obce žádost, by byla zakoupena pro sbor hasičský nová stříkačka, totiž motorová. Dle nabytých zkušeností při posledních požárech bylo vidno, že se nedostává lidských sil k čerpání vody, většina se jich této humání práce pro svého bližního straní  a několik obětavých občanů nevydrží tuto těžkou práci, obzvlášť, je-li požár 300 – 400 metrů od vody vzdálen, neboť při této vzdálenosti čerpání musí se dít rychlejším tempem, máli dostřik být 20 metrů nejméně k plamenům.

Na tuto naši žádost konalo sl. obecní zastupitelstvo schůzi a usneslo se, dopsat firmě „Smékal“ Praha o vyslání svého zástupce ku nezávaznému jednání o motorové stříkačce po případě i koupi této stříkačky. Po vyslechnutí přítomného zástupce výše uvedené firmy, dopsáno pak obecnímu zastupitelstvu a též firmě V. Ig. Stratílek ve Vysokém Mýtě o vyslání zástupce, který se také dne 17. 7. 1925  dostavil, aby prohlédl starou stříkačku a projednal též o koupi nové motorové stříkačky. Dle dohodnuí s p. inžin. Mužikem od této firmy, dojeli do Vysokého Mýta 2 zástupci ob. zast. a 2 zast. za has. sbor ku zhlédnutí motorových stříkaček, které jim v tamnějším závodě byly v činnosti uvedeny. Poněvadž kulantní jednání a ve všem všudy velice ochotné přijetí vstříc od této firmy, jak zástupcům tam vyslaným, tak i při výměně písemných dotazů, usneslo se sl. obec. zast. zakoupiti novou motorovou stříkačku od firmy V. Ig. Stratílek Vysoké Mýto.


Dne  30. srpna 1925 dostavil se p. inženýr Mužik v zastoupení firmy V. Ig. Stratílek Vys. Mýto, ku provedení obchodu ohledně prodeje stříkačky na obec. úřad, kde za přítomnosti zástupců obce a has. Sboru, byla koupě uskutečněna a kuní smlouva podepsána.

Dne 19. září zaslala firma potvrzení objednávky na 1 čtyřkolovou kombinovanou požární stříkačku, dvouproudní s příslušenstvím dle sepsané smlouvy ze dne 30. srpna 1925 za úhrnou cenu K.č. 50.000,- (padesát tisíc kor.čes.) vyjma zákonitých povinností, s příslušenstvím 200m Ia konopných hadic č. 6 zn. W.S.

Dne 1. února 1926 byla tato nová stříkačka v surovém stavu v továrně zkušebním komisařem J. Teplým od Z.Ú.H.J. v Praze stanoveným, prozkoušena, jím pak zápis o zkoušce stříkačky sepsán, podepsán a ku nahlédnutí a dobrozdání odeslán Technické komisi Čes. zem. has Jednoty v Praze. Se svolením has. sboru, byla tato stříkačka vystavena  na P. V. Z. v měsíci březnu 1926 a po skončení těch, zaslána sboru přímo do Starého Kolína.

Předání stříkačky ze strany firmy obec. zatup. vykonáno v neděli 18. dubna 1926 za přítomnosti majitele firmy p. V Stratílka, župních zástupců bratří J. Růžek náměstek ž. starosty a K. Čalta župní starosta dozorce, obecní zastupitelstvo a hasičská sbor. Z výsledků zkoušky sepsán na obecním úřadě protokol a p. Stratílkovi zasláno prohlášení následujícího znění:

„ Prohlašujeme tímto, že převzal jsme dnešního dne od firmy V. Ig. Stratílek objednanou kombinovanou stříkačku o  Ø bot 115 mm s motorem „Torpedo“, který jest rovněž vlastním výrobkem jmenované firmy. S dodaným  strojem jsme skutečně velmi spokojeni, neb výkon stroje překvapil veškeré naše očekávání a ač podroben té nejpřísnější zkoušce plně vyhověl.“

Při zkoušce použito bylo 420 metr. hadic. Připojeny byly i starší naše hadice č. 4 mimo dodaných 200 metrů a výkon dostřiku obnášel přes toto zatížení 20 metrů s hubicí 12 mm při úplném lehkém a bezvadném chodu motoru. Zkouška byla provedena za přítomnosti žup. funkcionářů bratří: J. Růžka náměstka žup. starosty a Kar. Čalty župního dozorce. Podotýkám ještě jednou, že s dodaným strojem i výkonnými hadicemi jsme plně spokojení a všem sborům a obcím svědomitou firmu V. Ig. Stratílek Vys.Mýto jakož i za opravdu vzornou absolutně udáváme, nejsrdečnější díky.

Poznamenáváme, že v případě další naší potřeby, budeme se vždy s důvěrou na tuto firmu obraceti.

Za sbor dobrovolných hasičů:

Ant. Vlk                      Stárek Jar.                   Straka Václ.

jednatel                        velitel                                    nám. star.

Slavnostní odevzdání nové stříkačky 13. června 1926

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Kolíně pořádal pod protektorátem obecního zastupitelstva Staro-kolínského v neděli dne 13. června 1926 „Slavnost“ předání nové kombinované ruční motorové stříkačky spojenou s veřejným cvičením. Pořad: Dopoledne: od 9 hod. vítání br. sborů a hostí. Do 12. hod. ……….. koncert na náměstí. Ve 12 h. společný oběd.
Odpoledne: O 1½ hod. odp. odchod na cvičiště před tělocvičnou D.S.S.. Zahájení slavnosti . starostou obce br. Frant. Bílkem. Dále promluví župní starosta br. S. Macháček. O rozvoji hasičského nářadí promluví zástupce firmy V. Ig. Stratílek Vys.Mýto . Odevzdání motorové stříkačky p. star. obce  hasičskému sboru.

učastníci slavnostního odevzdání