Prevence

Požární ochrana při akcích s větším počtem osob

I. Prameny právní úpravy a úvodní poznámky

Prameny právní úpravy:
–         zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
–         vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
–         vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
–         vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
–          nařízení Středočeského kraje č. 6/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (uveřejněno v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje; http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/vestnik )
–          obecně závazné vyhlášky obcí o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
–          ČSN 730831

Právní předpisy stanoví zvláštní podmínky pro zabezpečení požární ochrany na kulturních, sportovních, společenských, zábavních a jiných obdobných akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Typicky se může jednat o plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní přestavení, politické meetingy, náboženská shromáždění aj. Pokud jde o konkrétní úpravu podmínek pro zajištění požární bezpečnosti na těchto akcích, zákon o požární ochraně ve svém § 27 odst. 2 písm. b) bodu 5. zmocňuje radu (každého) kraje, aby je stanovila nařízením (každý kraj v Česku má tak vlastní právní úpravu). Nadto je ke stanovení uvedených podmínek zmocněna v rámci své samostatné působnosti na úseku požární ochrany každá obec, a to formou obecně závazné vyhlášky (§ 29 odst. 1 písm. o/ bod 2. zákona o požární ochraně). Při tom platí, že předpisy s nižší právní silou nesmí odporovat předpisům s vyšší právní silou a že předpisy krajů či obcí nelze stanovit nižší standard požární ochrany, než který je stanoven v zákoně o požární ochraně a vyhláškách ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, které platí na území celé ČR. Hierarchie právních norem je následující: ústavní zákon – zákon – nařízení vlády – vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů – obecně závazné vyhlášky a nařízení krajů – obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí.  

V případě Středočeského kraje je touto právní úpravou nařízení č. 6/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Toto nařízení se tak týká mimo jiné všech akcí s větším počtem osob konajících se území okresu Kutná Hora. Citované nařízení se týká sportovních, zábavních, společenských, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“). V zásadě jde o akce konané v prostorách určených dle stavební dokumentace ověřené stavebním úřadem pro 200 a více osob, a to buď ve vnitřním shromažďovacím prostoru nebo ve venkovním shromažďovacím prostoru (není-li v příslušné dokumentaci určena dolní hranice počtu osob, které se v tomto prostoru mohou vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více). V případě akcí pořádaných na veřejném prostranství či pod širým nebem jde o podniky, kterých se zúčastní 900 osob a více. 

Není-li pro objekt, kde se koná akce, stanovena horní hranice počtu osob, které se tam mohou současně zdržovat, organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a zabezpečení způsobu požární ochrany zajistí zpracování identifikační karty prostoru (stavby) dle přílohy č. 4 citovaného nařízení kraje, ve které mimo jiné stanoví horní hranici počtu zúčastněných osob; tato karta musí být k dispozici preventivní požární hlídce (PPH) a seznámení se s jejím obsahem je součástí odborné přípravy PPH. 

V případě akcí ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých ze zúčastní 300 a více osob, nebo akcí 
na veřejném prostranství či pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 a více osob, musí organizátor nahlásit obecnímu úřadu obce podle místa konání akce předpokládaný počet osob, přičemž nelze-li zajistit nepřekročení maximálního  počtu zúčastněných osob, je třeba zabezpečit požární ochranu zabezpečit dle citovaného nařízení kraje.

 II. Základní požárně bezpečnostní požadavky na shromažďovací prostory 

K pořádání uvedených akcí s účastí většího počtu osob lze využívat pouze prostor – stavbu či místokterý je k tomuto účelu určen a zkolaudován podle stavebně technických předpisů při realizaci všech požadavků z hlediska požární bezpečnosti pro navrhování, provádění a užívání takového prostoru (stavby). Nesmí přitom dojít k překročení maximálního počtu osob, pro které je prostor (stavba) určen. Konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb se shromažďovacím prostorem (§ 3 písm. b/ vyhlášky č. 268/2009 Sb.) jsou pak vymezeny zejména ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v navazujících českých technických normách (zejména ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory). Z hlediska požárního dozoru jde zejména o tyto požadavky

–          dostatečný počet a kapacita únikových cest (východů) vybavených nouzovým osvětlením včetně jejich volné průchodnosti a přístupu k nim (cesty nesmí být uzamčeny či zataraseny),
–          otevíratelnost a průchodnost dveří v takových cestách (možnost jejich úplného otevření ve směru pohybu unikajících osob),
–          označení únikových cest bezpečnostními značkami a tabulkami,
–          vybavení prostrou (stavby) hasebními prostředky (požárně bezpečnostní zařízení a hasicí přístroje) v množství požadovaném příslušnými předpisy, 
–          zákaz umísťování hořlavých látek nebo látek při hoření či působení tepla odkapávajících nebo opadávajících nad místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu a pod stropem shromažďovacího prostoru,
–          udržování volného přístupu k hasicím přístrojům a nástěnným hydrantům,
–          zákaz instalování hořlavých dekorací (zápalnost textilní záclony a závěsu delší než 20 sekund),
–          zřízení přístupových komunikací a nástupních ploch pro pohotovostí, požární a jiná záchranná vozidla.

III. Povinnosti organizátora akce, účinkujících a účastníků 

Není-li organizátor akce vlastníkem prostoru či stavby, kde se akce koná (s výjimkou veřejného prostranství), musím být před začátkem akce rozsah povinností na úseku požární ochrany stanoven smlouvou, ve které bude určena i osoba odpovědná za plnění takových povinností. V zásadě jinak platí, že za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který akci pořádá.

Hlavní povinnosti organizátora akce na úseku požární ochrany:
–         formou příslušné dokumentace (požární řád, poplachové směrnice, evakuační plán, atd.) stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany (§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) včetně povinností a úkolů osob podílejících se na pořádání akce a osob účastnících se akce; v  případě pořádání akcí opakovaně na témže místě za stejných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, 
–         seznámit se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany účastníky akce (např. formou tabulek), osoby podílející se na zabezpečení akce (pořadatelé, členové preventivních požárních hlídek, aj.) a účinkující,
–          zřídit preventivní požární hlídku (PPH) složenou zpravidla z velitele a dvou členů (vyžaduje-li to povaha akce – rozlehlost místa konání, počet účastníků, atd., zřizuje větší počet takových hlídek nebo hlídka/y o vyšším počtu členů), vymezit její stanoviště a úkoly ve vztahu k jejím konkrétním členům, zabezpečit funkční způsob komunikace mezi jejími členy v průběhu akce, popř. mezi vícero hlídkami a zajistit, aby činnost v PPH vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu; je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti stanovené požární preventivní hlídce zabezpečí prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů starších 18 let,
–         zajišťovat kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti před akcí, v jejím průběhu a při jejím ukončení a odstraňovat zjištěné nedostatky; kontrola před akcí se děje jednak formou preventivních požárních prohlídek v objektu, kde se akce koná, které provádí odborně způsobilá osoba s příslušnou zkouškou, technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany, a jednak těsně před akcí kontrolou provedenou ze strany členů PPH (stav únikových cest a východů, příjezdových komunikací a nástupní plochy pro hasičskou techniku, hydrantové skříně, rozmístění hasicích přístrojů atd.); uvedená kontrolní opatření se provádějí i v průběhu akce;
–         nezahajovat akci v případě zjištění závažných nedostatků ohledně podmínek požární bezpečnosti,
–         přerušit, popř. ukončit akci, pokud v jejím průběhu nastane situace vyvolávající bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo pokud by v případě vzniku požáru byl ohrožen nebo znemožněn únik či záchrana osob nebo majetku, a organizačně zabezpečit provedení takového opatření,
–         vytvořit podmínky pro hašení požárů a záchranné práce: 
a)      vymezením prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany – 
i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu požární techniky jednotek požární ochrany či východům z únikových cest nebo kde by znemožňovala použít odběrného místa požární vody,
b)      umístěním atrakcí  (prodejní místa, stánky, ukázky služeb) tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a nedošlo k omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením (např. požární hydranty) 
a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie,
c)      rozmístěním a umístěním hasících přístrojů v množství a druzích stanovenými právními předpisy,
–          zabezpečit postup pro vyloučení fyzické osoby z účasti na akci v případě, že nedbá podmínek pro zjištění požární bezpečnosti akce, pokynů organizátora, pořadatele 
či preventivní požární hlídky týkající se požární bezpečnosti,
–          zajistit ze shromažďovacího prostoru v celém průběhu akce možnost bezpečného úniku všech osob z ohroženého prostoru, 
–          zajistit viditelné označení uzávěrů médií a únikových cest, které musí být trvale udržovány volné, průchodné a přístupné.

 Při akcích, jejich součástí bude provádění činností se zvýšeným rizikem požáru (efekty s otevřeným ohněm, pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků hořlavým plynem, elektrická zařízení ve stáncích atd.), je třeba provést další bezpečností opatření dle čl. 4 citovaného nařízení Středočeského kraje č. 6/2010 (např. v případě konání ohňostroje v rámci akce, je třeba tuto skutečnost oznámit operačnímu středisku hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji zakázat) a dodržovat povinnosti vyplývající z vyhlášky 
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
; dále platí zákaz plnění balónků plyny, které 
ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou směs
 (např. vodík či acetylén). 

V případě shromažďovacích akcí dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně pouličních průvodů a manifestací, a dalších shromáždění, včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k takovým akcím určených, pokud předpokládaný počet účastníků přesahuje 200 osob 
ve vnitřním a 300 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru, musí organizátor akce předložit obci, na jejímž území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

                Účinkující a účastníci akce jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů požární ochraně 
a pokyny organizátora akce, pořadatelů a členů preventivních požárních hlídek týkající se zabezpečení požární ochrany. 

Účastníci akce nesmí
–          přinášet či použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být užity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev),
–          manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku; v případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí počínat tak, aby nedošlo k požáru.

Za porušení výše uvedených povinností lze organizátory i účastníky akce sankcionovatrůzně vysokými pokutami uloženými podle zákona o požární ochraně (ze strany Hasičského záchranného sboru v rámci výkonu státního požárního dozoru), popř. pokutami dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a citovaným nařízením kraje. Splnění uvedených podmínek prokazuje vždy organizátor akce. 

 IV. Preventivní požární hlídky při akcích s větším počtem osob

 Podmínky pro činnost preventivní požární hlídky (PPH) a její úkoly při akcích s větším počtem osob:
– zřizuje organizátor akce konané ve shromažďovacím prostoru určeném pro 200 a více osob,
– může být složena i z menšího počtu osob než z velitele a dvou členů, v případě, kdy veškeré povinnosti a úkoly PPH lze zajistit menším počtem osob; v případě větších akcí se zřizuje odpovídající vyšší počet PPH než jedna, popř. PPH s vyšším počtem členů než 3,
– do PPH mohou být zařazeny pouze osoby starší 18 let pro uvedenou činnost duševně a tělesně způsobilé (u osob starších 62 let se doporučuje vyžádání stanoviska k takové činnosti ze strany ošetřujícího lékaře),
– činnost v PPH mohou vykonávat pouze osoby, které předtím absolvovaly odbornou přípravu skládající se s teoretické a praktické části, jejímž obsahem jsou mimo jiné úkoly a činnosti zabezpečované členy PPH; v případě teoretické části jde zejména o seznámení se s požárním nebezpečím provozované činnosti, charakterem pořádané akce, způsobem vyhlášení poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a se způsobem poskytnutí pomoci při zdolávání požáru včetně seznámení se s dokumentací ohledně požární bezpečnosti akce – požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace požárně bezpečnostních zařízení a jiné dokumenty, jejichž okruh stanoví organizátor akce; praktická část obsahuje zejména seznámení se s místem konání akce, rozmístěním a užitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (např. hasicí přístroje a hydrantové skříně), se způsobem a možnostmi hašení požáru a evakuace osob, zvířat nebo materiálu; o odborné přípravě členů PPH, kterou zajišťuje organizátor akce, popř. vlastník shromažďovacího prostoru, je třeba vést dokumentaci,
– u opakujících se činností se odborná příprava členů PPH provádí nejméně jednou za rok,
– odbornou přípravu členů PPH provádí technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba 
ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně (blíže viz § 16a odst. 1 zákona o požární ochraně a § 24 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb.)
– členové PPH nesmí nastupovat k výkonu činnosti v PPH pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek ani tyto požívat během činnosti v PPH,
– členové PPH se musí k výkonu činnosti v PPH dostavit s dostatečným časovým předstihem a musí být při akci viditelně označeni (např. rukávovou páskou) nápisem „Požární hlídka“ (doporučuje 
se červený podklad s černým nebo bílým písmem),
– hlavním úkolem PPH je dohlížet na dodržování předpisů a dalších opatření týkajících se zajištění požární ochrany a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru,
– velitel PPH odpovídá za plnění úkolů PPH a zajišťuje kontrolu jejich plnění včetně pořízení záznamů o činnosti PPH a jejích výsledcích (např. v požární knize); záznam o výsledku kontroly předkládá před zahájením akce a při jejím ukončení organizátorovi,
– PPH provádí kontrolu stanoveného prostoru dle úkolů stanovených pro PPH (např. rozmístění hasících přístrojů, kontrola průchodnosti únikových cest a východů a funkčnost jejich označení, vybavení hydrantových skříní), je oprávněna dávat pokyny účastníkům akce k dodržování podmínek požární bezpečnosti (např. pokyn k přeparkování vozidla stojícího před únikovým východem nebo blokujícího přístupovou komunikaci či nástupní plochu), v případě nebezpečí z prodlení i pokyny k přerušení či ukončení akce, přičemž provádění všech pokynů a opatření musí být organizačně zabezpečeno tak, aby pokyny byly provedeny bez zbytečného prodlení. 

V. Praktická doporučení pro sbory dobrovolných hasičů a jednotky SDH obcí

            S ohledem na to, že dle § 16a odst. 1 zákona o požární ochraně je třeba zabezpečovat odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek prostřednictvím odborně způsobilé osoby (znalci v oboru požární ochrana, absolventi škol požární ochrany, technik požární ochrany, osoba se složenou zkouškou odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra, příslušníci hasičského záchranného sboru vykonávající funkce dle příslušných předpisů) lze sborům dobrovolných hasičů doporučit (pro případ absence speciální odborné přípravy pro členy PPH provedené odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona o požární ochraně), aby členy či alespoň veliteli preventivních požárních hlídek byli ustanovováni přednostně velitelé jednotek, velitelé družstev a strojníci jednotek SDH obcí, jejichž odbornou přípravu v pravidelných intervalechzajišťuje a ověřuje hasičský záchranný sbor (tj. odborně způsobilý subjekt) dle § 26 a § 72 zákona o požární ochraně a dle § 34 – 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., a kteří tuto přípravu (školení) absolvovali, popř. i ostatní členové JPO, kteří absolvovali alespoň základní odbornou přípravu zajištěnou ze strany velitele JPO, který již rovněž absolvoval odbornou přípravu u HZS (povinnost organizovat a zabezpečit základní i pravidelnou odbornou přípravu ostatních, tj. řadových, členů JPO má dle § 36 a § 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb. velitel jednotky). 
O absolvované odborné přípravě členů JPO musí být u každé obce vedena dokumentace, kterou je možné organizátorovi akce předložit a prokazovat jí, že členové PPH mají potřebnou odbornou způsobilost pro činnost v PPH. Rekrutování členů PPH z řad členů SDH a JPO obcí lze doporučit i s odkazem na § 74 a § 75 zákona o požární ochraně, podle kterých platí, že orgány samosprávy, právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby (tj. často organizátoři kulturních a jiných podobných akcí s větším počtem osob) při plnění úkolů na úseku požární ochrany spolupracují s občanskými sdruženími působícími na tomto poli (což jsou SDH), a že občanská sdružení působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na tomto úseku mimo jiné tím, že se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům (tou je i činnost PPH), zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.

            V případě, že SDH či jednotka SDH obce hodlá ve spolupráci s organizátorem akce zajišťovat požární dozor na akci s větším počtem osob (např. na základě smlouvy o poskytnutí finančního plnění za takovou službu) lze doporučit zaměřit se zejména na následující problémy:
– bezpečně zjistit, kdo je organizátorem odpovědným za celý průběh akce a s kým má být z tohoto titulu jednáno,
– ozřejmit, zda je organizátor akce současně i vlastníkem shromažďovacího prostoru, kde se bude akce konat; jde-li o odlišnou osobu, zjistit, kdo je v uvedeném prostoru odpovědný za plnění povinností na úseku požární ochrany (zda vlastník objektu či organizátor akce) – mělo by to být řešeno smlouvou; ohledně zajišťování podmínek požární bezpečnosti dále jednat a uzavírat smlouvy právě s tou osobou, která je ohledně daného shromažďovacího prostoru odpovědná 
za plnění povinností na úseku požární ochrany,
– před vlastní dohodou o provádění požárního dozoru (činnosti PPH) si dobře prohlédnout objekt (shromažďovací prostor), seznámit se s ním (evakuační cesty, hydranty, hasicí přístroje, absence hořlavých dekorací atd.) i s příslušnou požární dokumentací daného objektu (poplachové směrnice, požární řád, evakuační plán) a posoudit, zda daný objekt vůbec splňuje podmínky pro konání akce s větším počtem osob tak, aby bylo možné zajistit dodržení požární bezpečnosti při výkonu požárního dozoru; při pochybnostech požádat o spolupráci či stanovisko příslušný stavební úřad či HZS (ten provádí státní požární dozor), 
– z příslušné dokumentace daného objektu ověřit, zda je určen pro 200 a více osob a zda se na něj vztahují výše uvedená pravidla – mj. činnost PPH,
– v případě dohody o výkonu požárního dozoru (činnosti PPH) na konkrétní akci nejlépe písemně dohodnout a vymezit s organizátorem akce úkoly, oprávnění, povinnosti a další podmínky činnosti PPH (zejména viz body III. a IV.),
– před vlastním zahájením akce seznámit všechny členy PPH předem s objektem, umožnit jim jeho prohlídku a vymezit jim přesně jejich úkoly a povinnosti (provést jejich odbornou přípravu k výkonu konkrétní činnosti v PPH) – měl by tak učinit organizátor.

 

________________________________________________________________________________

Zpracoval/©: JUDr. Štěpán Brunclík, SDH Záboří nad Labem, únor 2011; dotazy, náměty 
a připomínky je možné adresovat e-mailem na stebrun@centrum.cz